ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ATTRACT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.nosiboo.eu honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.nosiboo.eu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történik, függetlenül attól, hogy a felhasználás az elektronikus áruházat (a továbbiakban: webáruház), vagy más tartalmat érint. A Szolgáltató csak az Európai Unió tagállamaiban belül vállalja a Honlapon megrendelt szolgáltatások teljesítését, ezért a szolgáltatások teljesítése csak ezen államok területén belül lehetséges.

1. Általános szabályok, a honlapon folytatott tevékenység

 

1.1. A Honlap célja a Nosiboo orrszívó termékcsalád értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

1.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

1.3.  A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

1.4. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

1.5. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának törvényei szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

 

1.6. Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

1.7. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

1.8. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, valamint a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, iparjogvédelmi oltalom (különösen védjegyoltalom), vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója kizárólag a Szolgáltató. A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

1.9. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

1.10. A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:
– Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.
– A www.nosiboo.eu fő- vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.
– A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.nosiboo.eu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.
– A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.nosiboo.eu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.
– A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.
– A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

 

1.11. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.nosiboo.eu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

1.12. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

1.13. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja.

 

2.  A Felek közötti szerződés létrejötte

 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely www.nosiboo.eu honlapon, és/vagy a webáruházon keresztül történik. A webáruház a Nosiboo orrszívó termékcsaládot és kiegészítő termékeit forgalmazza. Megrendelés kizárólag a Honlapon keresztül, online tehető meg, telefonos és személyes megrendelés nem lehetséges.

 

2.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

2.3. A webáruház szolgáltatásainak igénybevétele a számlázási és szállítási cím, valamint az e-mail cím és telefonszám megadásához kötött. Ezzel együtt a Felhasználók elfogadják a jelen ÁSZF-et és a kapcsolódó Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot.

 

2.4. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, egy másik e-mailben pedig a küldemény feladásáról és a nyomonkövetés lehetőségéről. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség.

 

2.5. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés (egyedi szerződés, megrendelés) írásba foglalt szerződésnek minősül, azonban az kizárólag elektronikus úton kerül rögzítésre és tárolásra. A szerződéseket kinyomtatott írásos formában a Szolgáltató nem tárolja. A szerződéskötésre vonatkozó elektronikus adatállományokat a Szolgáltató azok létrejöttét, illetőleg a szerződés teljesítését követő 5 évig őrzi.

 

2.6. A Felhasználónak megrendelői kosara összeállítása során bármikor lehetősége van megrendelésének ellenőrzésére, módosítására és törlésére. A szerződéskötés lehetséges nyelvei: magyar. Alkalmazandó jog a magyar jog. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.

 

2.7. A Szolgáltató adatai:

cégnév: ATTRACT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: ATTRACT Kft.
székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: cg. 02-09-066227
vezető tisztségviselő: Mátrabérci Zsolt ügyvezető
Adószám: 11777364-2-02.
Közösségi adószám: HU11777364.
internet cím: www.nosiboo.eu
e-mail: contact@nosiboo.com
adatvédelmi nyilvántartási szám: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-68326/2013
Tárhely szolgáltató: Réder & Réder Kft.
Székhely: 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 5.
Elektronikus elérhetőség: hosting@reder.hu

 

2.8. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az ÁSZF integráns részét képező Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, amely a Honlap valamennyi felületének alján elérhető

 

3. Termékregisztráció

 

3.1 A Nosiboo Pro vagy Nosiboo Go termék megvásárlását követően (csak a NO-01-01, NO-01-02, NO-01-03, vagy GO-01-03 terméktípusok (REF szám) esetén), a Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia a terméket a Szolgáltató termékregisztrációs oldalán a www.product_registration.nosiboo.eu oldalon. A termékregisztrációt követően a Felhasználó kedvezményes vásárlásra feljogosító kupont kap, mely a gyártó webáruházában érvényesíthető a www.shop.nosiboo.eu oldalon. A kupon a Felhasználót bármely Nosiboo termék 10%-os (tíz százalékos) kedvezménnyel történő megvásárlására jogosítja fel. A kupon egyszer használható fel és 3 (három) hónapig érvényes.

 

3.2. A Webáruház felületén kínált szolgáltatások csak az EU tagállamaiban érhetők el, így a kupon csak az EU tagállamaiból kezdeményezett vásárlások esetén használható fel. A termékregisztráció az Európai Unión belül vásárolt termékek esetében végezhető el.

 

3.3. A termékregisztráció érdekében a termékre és megvásárlására vonatkozó kérdések megválaszolása szükséges, melyek többek között tartalmazzák az országot, a Felhasználó e-mail címét, a vásárlás időpontját és a megvásárolt termék sorozatszámát. Az így megadott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli a www.nosiboo.eu oldal Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően.

 

3.4. A termékregisztráció során a Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

 

3.5. A Felhasználót a fent nevezett kedvezményre feljogosító kupon kiküldésre kerül a Felhasználó részére a termékregisztráció befejezését követően. Minden egyes kupon egyedi kuponkóddal van ellátva, melyet a Felhasználónak kiküldött e-mail üzenet tartalmaz, mely a termékregisztráció során meghatározott e-mail címre kerül kiküldésre.

 

4.  Megrendelés

 

4.1.  A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál a Felhasználó számára kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék használati utasítását – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékeli.

 

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett, az oldal nyelvbeállításának függvényében magyar forintban (Ft, HUF), angol fontban (GBP), vagy euróban (EUR) feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

4.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

4.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

4.5. A webáruházban a Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre ajánlattételi felhívást tesz közzé. Felhasználó a termék megrendelésével ajánlatot tesz, amit a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával fogad el. A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti.

 

4.6. Megrendelés feladására a webáruházban a Termékek nevű felületen, a vásárlói kosár („Kosár”) használatával van lehetőség. A Felhasználó a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon, a választott termék melletti mennyiség megadásával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a termék oldalon vagy a Kosárban, a mennyiség megváltoztatásával van lehetőség. A Vissza link használatával bármikor visszaléphet a vásárló a Termékek felületre, ahol újból megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, így a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Felhasználó a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a Számlázási és szállítási adatokhoz” linkre kattintást követően, a Rendelés összesítése felületen ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, visszalépve módosíthatja a számlázási és szállítási címet, ellenőrizheti a szállítás költségét és kiválaszthatja a fizetés módját. A Szállítási és számlázási adatok oldalról a „Vissza” linkre kattintást követően a Felhasználó ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Szállítási és számlázási adatok összegző oldalon található „Tovább a fizetéshez” linkre kattintást követően, a kiválasztott Sixpay vagy Paypal felületen kerül sor, illetve magyarországi szállítási cím és forinttal történő fizetés esetén utánvét választása is lehetséges.

 

4.7. Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követő 48 órán belül köteles a Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül a Felhasználó ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató e-mailben felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, tájékoztatja a visszaigazolás hiányának okáról (pl. ideiglenes készlethiány, technikai probléma). A tájékoztatás alapján a Felhasználó írásban közölt kérésére a Szolgáltató köteles az előzetesen átutalt vételár és szállítási költség összegét öt (5) munkanapon belül visszautalni a Felhasználó részére.

 

4.8. A termék megvásárlásakor a jogszabályi feltételeknek mindenben megfelelő elektronikus számla kerül kibocsátásra, melyet Szolgáltató Felhasználó részére a visszaigazoló e-mailt követően egy másik e-mailben, utánvét esetén az utánvét bruttó összegének beérkezésekor küld meg.

 

4.9.  A webáruház rendszere minden egyes véglegesített megrendelést külön megrendelésként kezel, így az egymás után közvetlenül, azonos Felhasználónak, azonos címre leadott megrendelései is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Amennyiben a Felhasználó már leadta rendelését, de a csomagot újabb termékkel bővíteni szeretné, úgy a Felhasználó az ügyfélszolgálatnak írt levélben kérheti a megrendelések összevonását. Erre a Szolgáltató csak abban az esetben köteles, ha a megrendelés(ek) státusza ezt lehetővé teszi(k), és a megrendelés módosításának igénye a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett.

 

5.  Szállítási és fizetési feltételek

 

5.1. A megrendelések kiszállításának díját a Felhasználó viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

5.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen (szállítási cím) teljesíti.

 

5.3. A szállítási címre történő szállítás esetén Szolgáltató a GLS General Logistics System Hungary Kft. („GLS”) szolgáltatásainak igénybe vételével történik.

 

5.4. A csomagok kiszállítása munkanapokon történik 8:00-17:00 óra közötti időszakban. Amennyiben a Felhasználó ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi (vagy más elérhető) szállítási címet megadni. A telefonos kapcsolat felvételi lehetőség nagymértékben segíti a futár tájékozódását.

 

5.5. Amennyiben a vásárlás nem utánvétes fizetéssel történik, hanem Paypal vagy Sixpay felületeken keresztül, a rendelés és a szállítás értéke előre kiegyenlítésére kerül. Ezért ebben az esetben a futár számára sem vételárat, sem szállítási költséget ne adjon át!

 

5.6. A csomagot a Felhasználó az átvétel során, a kézbesítő futár jelenlétében külsőleg köteles megvizsgálni, a csomagon észlelt esetleges sérüléseket jegyzőkönyv felvétele mellett rögzíteni. A Felhasználó a jegyzőkönyv felvétele után eldöntheti, hogy visszaküldi-e a külsőleg sérült csomagot, vagy átveszi, mely körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A csomagot csak az átvétel – utánvétes rendelés esetén az utánvét díjának kifizetése – után bonthatja ki, az átvett csomagot a futár minden esetben a szállítási címen hagyja, és nem szállítja vissza. Ha az átvett csomagban lévő termék megsérült, a sérülést jegyzőkönyveztesse a futárral. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

5.7. A GLS futárszolgálat többszöri kiszállítást kísérel meg. A többszöri kiszállítási kísérlet sikertelensége esetén a csomag automatikusan visszaszállításra kerül a Szolgáltató raktárába.

 

5.8. Amennyiben a Felhasználó a csomag átvételét megtagadja, akkor többszöri kiszállítási kísérletre nem kerül sor, a csomag automatikusan visszaszállításra kerül a Szolgáltató raktárába. A sikertelen kiszállítás teljes költsége a Felhasználót terheli, beleértve a kiszállítás és a Szolgáltató raktárába visszaszállítás díját is.

 

5.9. Sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató a megadott e-mail címen megkeresi a Felhasználót a további teendők egyeztetése céljából.

 

5.10. A termék újbóli kiszállítása a felmerült pótlólagos és újbóli kiszállítási díjak előre átutalása esetén lehetséges. Amennyiben a Felhasználó nem kér újbóli kiszállítást, vagy harminc (30) naptári napon belül nem elérhető, az általa előre átutalt összeg (a termék árának és a kiszállítás díjának összege) felmerült kiszállítási költségekkel csökkentett részét a Szolgáltató visszautalja a Felhasználó részére.

 

5.11. A termékeket kizárólag kiszállítással lehet megrendelni, a termékek személyes átvételére nincs lehetőség!

 

5.12. Kiszállítás belföldre és az EU tagországaiba történik. A szállítási díjat a rendelés határozza meg. A szállítási időkről a mindenkori rendelési folyamat során tájékoztatást küldünk. A szállítási díjakkal kapcsolatos további információt az alábbi linkeken találhat:

Rövidítések: N= Nosiboo Pro vagy Nosiboo Go; C = Nosibo Eco, vagy Nosiboo Accessory Set, vagy Nosiboo Baby Organizer, vagy Nosiboo Toiletry Bag

 

EU-ban

 

Magyarországon

 

 

5.13. A Felhasználónak minden szállítási mód esetében lehetősége van a fizetés módjának beállítására. A Felhasználó a fizetési folyamat elindításával automatikusan a SIXPAY fizetési rendszeren keresztül, a SIXPAY rendszer saját fizetési felületére jutva adhatja le megrendelését, VISA vagy MASTERCARD kártyája használatával. Bankkártya adatait a Szolgáltató számára nem adja meg, az adatokat csupán a SIXPAY biztonságos rendszere kezeli. Amennyiben a Felhasználó érvényes PAYPAL fiókkal rendelkezik, megrendeléseit PAYPAL fizetési szolgáltatás használatával is megteheti. A rendszer saját fizetési felületén, felhasználói fiókjába bejelentkezve biztonságosan fizethet. Az utánvétet választó vásárlóknak a termék vételárárát és a szállítás költségét a kiszállítás helyszínén, készpénzben, vagy bankkártyával kell a futárnak megfizetniük.

 

6.  Elállás

 

6.1. A Felhasználó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014.(II.26) Korm. rendelet rendelkezik. A Felhasználó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltéig; ha eddig az időpontig nem kapta meg Szolgáltató adatairól, a termék és a szolgáltatás jellemzőiről, valamint az elállás jogáról szóló tájékoztatást (írásbeli megerősítést), akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Felhasználó elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a Felhasználó részére.
Megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

6.2. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:
–  olyan termék értékesítése esetében, amely a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
– hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta
– hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében, valamint
– a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

6.3.  A Nosiboo gyermekbarát orrszívó készülék valamint a Colibri/Penguin fej szipkavége (alkatrész) rendeltetés szerinti használat esetén emberi testnyílásba (orrüregbe) illesztve nyálkahártyával érintkezik. A csomagolás felbontása esetén a termékek kipróbálása során nyálkahártyával érintkezhetnek, ami potenciális fertőzésveszélyt jelent, így a visszaküldött termék további rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. A 45/2014.(II.26) kormányrendelet szabályozása értelmében ezen termékekre csak akkor illeti meg a fogyasztót az elállási jog, amennyiben a termék zárt csomagolását nem bontotta fel. Az elállási jog gyakorlása csak bontatlan csomagolással visszaküldött termékek esetén érvényes!

 

6.4. Az e pontban foglaltak kizárólag azokra a Felhasználókra vonatkoznak, akik önálló foglalkozásukon és gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célok érdekében eljáró olyan természetes személynek minősülnek, akik árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, vagy akik az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei („Fogyasztók”).

 

7.  Szavatosság, jótállás

 

7.1. Higiéniai okokból kifolyólag nem áll módunkban kicserélni az eszközt, ha a csomagolást kibontották. A Nosiboo Pro, Nosiboo Go és Nosiboo Eco higiénés orvostechnikai eszköz. Csak akkor élhet elállási jogával, ha az eszköz vákuumcsomagolása és a Colibri/Penguin fej érintetlen.

 

7.2. A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

 

7.3. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha a Felhasználónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előzőekben leírt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

7.4.  A Felhasználó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

 

7.5. A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a Szolgáltatót terhelik.
Fogyasztói szerződésnek nem minősülő megrendelés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztói szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év.

 

7.6. A Szolgáltatót tartós fogyasztási cikknek minősülő, a webáruházban forgalmazott Nosiboo termékeire vonatkozóan a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Felhasználó részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. A Nosiboo gyermekbarát orrszívóra a kötelező jótállás időtartama egy (1) év. A Nosiboo Colibri/Penguin fej és szipkavég nem tartozik a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá, de a termékre a Szolgáltató három (3) hónap önkéntes jótállást vállal.

 

7.7. A Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Felhasználónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

 

7.8. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően Felhasználó választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását.

 

7.9.Termék meghibásodása esetén a Felhasználó készülékhez mellékelt Jótállási jegyben megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

 

7.10. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a Felhasználót terheli. A meghibásodott készüléket a Felhasználó közvetlenül a webáruház szervizpontjára is visszaküldheti az alábbi címre:

Attract Kft, 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
E-mail: customerservice@nosiboo.com
Tel: +36 72 551 642

Utánvéttel küldött csomagokat nem vesz át átvevőpont, azokat a Szolgáltató minden esetben visszaküldi a feladónak!

 

7.11. Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti jótállás keretében a csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

7.12. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Felhasználó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Felhasználó a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

8.  Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, illetőleg iparjogvédelmi oltalom (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldal, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

8.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

8.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató, illetőleg a Jogosult előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

9. Felelősség

 

9.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

9.2. A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
– az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása;
– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
– bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése;
– bármely szoftver nem megfelelő működése;
– bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

9.3. A Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

10. Hírlevél

 

10.1. A webáruház a Felhasználó kérésére az általa a feliratkozás során megadott e-mail címére időszakos eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.

 

10.2. A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail elérhetőségére a webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá, hogy a webáruház a megadott e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni.

 

11.  Jogérvényesítési lehetőségek

 

11.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Attract Kft, 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
E-mail: customerservice@nosiboo.com

Tel: +36 72 551 642

Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 8 (nyolc) munkanap.

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
– Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató telephelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról (Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 7623 Pécs, Szabadság u. 7; Fax: +36 72/510 791 e-mail: fogyved_ddf_pecs@nfh.hu).
– Panasztétel a kereskedelmi hatóságnál. Amennyiben Felhasználó a kereskedelemre vonatkozó szabályok megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye szerint illetékes kereskedelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a felügyeleti eljárás lefolytatásáról (Pécs MJV Önkormányzata Jegyzője 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.).
– Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. (Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.; Fax: +36-72/507-152; e-mail: bekelteto@pbkik.hu)
– Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Kizárólagosan illetékes – hatáskörtől függően – a Pécsi Járásbíróság illetőleg a Pécsi Törvényszék.

 

12. Záró rendelkezések

 

11.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

Pécs, 2021. január

You seem to be browsing from outside the EU.
You might find the content on our International site more relevant.